Có 1 kết quả:

hầu kết

1/1

hầu kết

phồn thể

Từ điển phổ thông

yết hầu, trái cổ