Có 1 kết quả:

hầu đầu

1/1

hầu đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cổ họng, thanh quản