Có 1 kết quả:

suyễn khí

1/1

suyễn khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

thở sâu