Có 1 kết quả:

hoán tỉnh

1/1

hoán tỉnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh thức, gọi dậy

Từ điển trích dẫn

1. Gọi cho tỉnh dậy. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bảo Thoa thính liễu, hựu thị khả thán, hựu thị khả tiếu, liên mang hoán tỉnh liễu tha” 寶釵聽了, 又是可歎, 又是可笑, 連忙喚醒了他 (Đệ tứ thập bát hồi) Bảo Thoa nghe vậy, thấy vừa đáng than vừa đáng cười, liền gọi cô ta cho tỉnh dậy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi cho tỉnh dậy.

Một số bài thơ có sử dụng