Có 1 kết quả:

hỉ thước

1/1

hỉ thước

giản thể

Từ điển phổ thông

chim hỉ thước