Có 1 kết quả:

đạc đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ ăn nói bừa bãi.