Có 1 kết quả:

táng vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất hết — Thua bại.

Một số bài thơ có sử dụng