Có 1 kết quả:

táng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất tinh thần, lòng dạ rối loạn.

Một số bài thơ có sử dụng