Có 1 kết quả:

táng chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nản lòng ( mất hết ý chí ).