Có 1 kết quả:

táng khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Táng chí 喪志 — Quá sợ hãi.

Một số bài thơ có sử dụng