Có 1 kết quả:

táng đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất mật. Ý nói quá sợ hãi.