Có 1 kết quả:

tang trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc ma chay. Đoạn trường tân thanh : » Nào là khâm liệm nào là tang trai «.