Có 1 kết quả:

đơn tự

1/1

đơn tự

phồn thể

Từ điển phổ thông

từ đơn (ngôn ngữ)