Có 1 kết quả:

đơn tính hoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hoa chỉ có nhụy đực hoặc nhụy cái.