Có 1 kết quả:

đơn sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Qua loa dễ dàng, không khó khăn rắc rối.