Có 1 kết quả:

đơn cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa ra một vấn đề riêng để tiêu biểu cho các trường hợp chung.