Có 1 kết quả:

đơn âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng một, chỉ ngôn ngữ mà mỗi tiếng là một âm, chẳng hạn tiếng Việt Nam và Trung Hoa, khác với ngôn ngữ đa âm như tiếng Anh tiếng Pháp.