Có 1 kết quả:

khuê lâm

1/1

khuê lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất quinolin (có công thức hoá học: C6H4(CH)3N)