Có 1 kết quả:

mạ phê

1/1

mạ phê

phồn thể

Từ điển phổ thông

moóc-phin (morphine)