Có 1 kết quả:

bang dụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng la hét.