Có 1 kết quả:

ta tư hồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời than. § Xem “hạ vũ vú nhân” 夏雨雨人.