Có 1 kết quả:

tự quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông vua nối ngôi cha.