Có 1 kết quả:

si bỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê cười khinh khi.