Có 1 kết quả:

tất ki

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đồ dệt bằng lông, mỏng, thưa và có vằn chéo. § Cũng gọi là “vũ đoạn” 羽緞.