Có 1 kết quả:

thích tra

1/1

thích tra

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nói thì thầm, nói thì thào