Có 1 kết quả:

ẩu tả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nôn mửa và đi cầu chảy.