Có 1 kết quả:

ẩu nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứa trẻ con, đứa hài nhi.