Có 1 kết quả:

trào phúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sự cười cợt để chế nhạo, đả kích.