Có 1 kết quả:

tỗn đạp

1/1

tỗn đạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bàn luận lung tung

Một số bài thơ có sử dụng