Có 2 kết quả:

hám danhđạm danh

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham thích tiếng tăm.

Từ điển trích dẫn

1. Xem “đạm danh” 啖名.