Có 1 kết quả:

khí quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các bộ phận sinh lí trong thân thể động vật hoặc thực vật, như dạ dày, ruột thuộc về “tiêu hóa khí quan” 消化器官, bàng quang thuộc về “bài tiết khí quan” 排泄器官.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các bộ phận trong thân thể.