Có 1 kết quả:

y ô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng than thở thương cảm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng than thở buồn rầu.