Có 1 kết quả:

phún khẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mở miệng nói năng (Bắc Bình phương ngôn).
2. Nơi phun ra chất lỏng, hơi, bột...

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng núi lửa.