Có 1 kết quả:

phún thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá do núi lửa phun ra.