Có 1 kết quả:

cát nhĩ đan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên vị tù trưởng bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ đầu đời Thanh.