Có 1 kết quả:

áp đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chủng tộc thuộc giống Bạch Hung Nô.