Có 1 kết quả:

sân kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền của bố thí cho tăng sĩ.