Có 1 kết quả:

tần thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng rên rỉ đau đớn.