Có 2 kết quả:

hướnghưởng

1/2

hướng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. hướng, phía
2. hướng vào, nhằm vào

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngoảnh về. § Thông “hướng” 向.
2. (Động) Theo về, nghiêng về. ◇Sử Kí 史記: “Tuy bất năng chí, nhiên tâm hưởng vãng chi” 雖不能至, 然心嚮往之 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Dù không đến được, nhưng lòng nghiêng theo cả.
3. (Động) Dẫn dắt, dẫn đạo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hướng dẫn;
② Hướng về (như 向, bộ 口);
③ Như 響 (bộ 音), 饗 (bộ 食).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay về, thiên về. Như chữ Hướng 向 — Một âm là Hưởng.

Từ ghép 6

hưởng

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngoảnh về. § Thông “hướng” 向.
2. (Động) Theo về, nghiêng về. ◇Sử Kí 史記: “Tuy bất năng chí, nhiên tâm hưởng vãng chi” 雖不能至, 然心嚮往之 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Dù không đến được, nhưng lòng nghiêng theo cả.
3. (Động) Dẫn dắt, dẫn đạo.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ hướng 嚮 nghĩa là ngoảnh về, là đối với.
② Ðời xưa dùng như chữ 響, 饗.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hướng dẫn;
② Hướng về (như 向, bộ 口);
③ Như 響 (bộ 音), 饗 (bộ 食).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Hưởng 响 và Hưởng 享 — Một âm là Hướng.