Có 1 kết quả:

nghiêm khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắt gao ráo riết.