Có 1 kết quả:

nghiêm mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh gắt gao — Lời dạy của người cha. Cũng như Nghiêm huấn 嚴訓.