Có 1 kết quả:

nghiêm đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người cha. Đoạn trường tân thanh có câu: » Vốn người huyện Tích châu Thường, theo nghiêm đường mở ngôi hàng lâm chuy «.