Có 1 kết quả:

nghiêm thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chặt không rời.