Có 1 kết quả:

nghiêm sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy gắt gao.

Một số bài thơ có sử dụng