Có 1 kết quả:

nghiêm chỉnh

1/1

nghiêm chỉnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đều, ngay ngắn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nét mặt trang trọng và cử chỉ dáng điệu ngay ngắn.