Có 1 kết quả:

nghiêm minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắt gao mà sáng tỏ, công bằng.

Một số bài thơ có sử dụng