Có 1 kết quả:

nghiêm lâu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi lầu của vua ở. Cung oán ngâm khúc có câu: » Tranh biếng ngắm trong đồ tố nữ, mắt buồn trong trên cửa nghiêm lâu «.