Có 2 kết quả:

nghiêm chánhnghiêm chính

1/2

nghiêm chánh

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghiêm nghị, nghiêm khắc, lạnh lùng

nghiêm chính

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghiêm nghị, nghiêm khắc, lạnh lùng