Có 1 kết quả:

nghiêm nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắt gao, khó thay đổi.