Có 1 kết quả:

nghiêm phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người cha ( người cha thì luôn luôn gắt gao với con cái ).